WAC Barracks
Ft. Oglethorpe, Ga '43
photo
M.K. Sims